Kvkk


yavuz renta car  olarak güvenliğinize önem veriyoruz. Bu doğrultuda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlükleri ile kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki veri işleme faaliyetlerimiz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmaktadır. Şirketimiz nezdindeki kişisel verilerinizin; aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle sistemlerimize kaydedilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, yasal sınırlar dahilinde aktarılması, sınıflandırılması, güncellenmesi söz konusu olabilecek ve kişisel verileriniz KVKK’da sayılan şartlara uygun olarak işlenebilecektir.

1. Veri Sorumlusu ve Temsilci6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ismail yavuz otomotıv tıc Ltd. Şti.  ("yavuzrentacar") tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 


2. Hangi Kişisel Verileri Topluyoruz

İhtiyaç duyduğumuz bilgiler kiralama sürecinin niteliğine, hasar durumuna, müşteri sadakat programlarının kullanımına, faydalanılan kampanyalara, talep edilen hizmetlere bağlı olarak değişebilmektedir. Bu bilgileri genel olarak kategoriler altında aşağıda bulabilirsiniz:

Kimlik: Ad-soyad, imza, T.C kimlik numarası, doğum tarihi, ehliyet, kimlik, pasaport fotokopileri vb. bilgiler.

İletişim: Telefon, e-posta adresi, adres vb. bilgiler.

Müşteri İşlem Bilgisi: Araç teslim formu, kira sözleşmesi, kiralama işlemine ilişkin detay bilgiler (yakıt, tarih, HGS/OGS kullanımı vb. bilgiler), poliçe bilgileri, firmamızdaki geçmiş kiralama bilgileri, uçuş bilgileri vb. bilgiler.

Finans: Kredi kartı bilgileri, ödeme bilgileri, Findeks bilgisi vb. bilgiler.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Çağrı merkezi kayıtları, ofis video kamera kayıtları.

İşlem Güvenliği Bilgisi: İnternet sitesi veya mobil uygulama kullanımı için oluşturulan kullanıcı adı ve parola bilgileri vb. bilgiler.

Pazarlama: Anket, çerez kayıtları, kiralama geçmişi, kampanya ve tekliflere ilişkin tercihler vb. bilgiler.

Hukuki İşlem, Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri: Trafik cezaları, cezai soruşturma süreçlerine ilişkin bilgiler, adli makamlarca yapılan yazışmalar, tutanaklar vb. bilgiler.

Araç: Kaza, hasar vb. durumlarında hasarlı araç bilgileri, kazaya karışan diğer araç bilgileri, plaka bilgisi, araç kullanımına ilişkin bilgiler.

Hasar: Hasar bilgileri, kaza tespit tutanağı, hasar fotoğrafları, ekspertiz raporu.

Sağlık: Kaza durumlarında alkol raporu, sağlık raporları vb. kişisel sağlık durumuna ilişkin bilgiler, engellilik bilgileri.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle yavuz rentacar ve yavuz rentacarın adına şubelerimiz, bayilerimiz, çağrı merkezimiz, bağlı şirketlerimiz, partner veya tedarikçi firmalar tarafından veya internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, yavuzrentacar şubelerine yaptığınız ziyaretlerde güvenlik sebebi ile mevcut olan kamera sistemi ve benzeri vasıtalarla, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda olarak toplanabilir.

a) Kiralama teklif, rezervasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesi, ödeme işlemlerinin yapılması, teslim-iade işlemlerinin yapılması, hasar ve rücu süreçleri başta olmak üzere satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi, kimlik teyidinin yapılması, sigorta işlemlerinin yürütülmesi, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi ve kiralama kapsamında müşteriye gerekli bilgilendirmelerin yapılması, müşteri hesabınızın oluşturulması ve kullanılması.

b) Hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi, mevzuat çerçevesinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi paylaşımının yapılması, internet erişim kayıtlarının yönetimi ve veri güvenliğinin sağlanması.

c) Çağrı merkezi sürecinde ses kaydı alınması, müşterilerden findeks bilgisi talep edilmesi, ödeme gücünün tespiti ve finansal özgeçmiş sorgulamasının yapılması, suiistimalin önlenmesi ve araç koruma hizmetlerinin sağlanması, risk yönetiminin planlanması ve icrası, şirket faaliyetleri kapsamında gerekli denetim ve kontrol süreçlerinin yürütülmesi ile raporlama ve incelemelerin yapılması, internet satış platformlarının işlevsel hale getirilmesi.

d) Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak pazarlama faaliyetleri kapsamında iletişime geçilmesi, ticari elektronik ileti gönderimi, kişiselleştirilmiş tekliflerin sunulması, analiz, anket ve memnuniyet çalışmalarının yapılması, ürün ve/veya hizmetlere bağlılık süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, çerez faaliyetleri kapsamında ilgi müşterilere özel pazarlama süreçlerinin yürütülmesi.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla Kimlere Aktarılabilir?
Kişisel verileriniz ticari hayatın gereklilikleri kapsamında aktarım amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak; satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi, ödeme gücünün tespiti ve ödeme işlemlerinin yapılması, hasar ve rücu süreçlerinin yürütülmesi, sigorta işlemlerinin yürütülmesi, suiistimalin önlenmesi, ticari ileti gönderimi ve müşteri memnuniyet araştırmaları için destek hizmet alınması, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi, denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi ve mevzuat çerçevesinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi paylaşımının yapılması amaçlarıyla yalnızca hizmetin gerektirdiği ölçüde KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen işleme şartları kapsamında aşağıdaki kişi/kuruluşlara aktarılabilmektedir:

- Kiralama faaliyeti çerçevesinde iş ortağımız olan bayiler, tedarikçiler ve servisler.
- Çekici hizmeti de dâhil olmak üzere asistan hizmeti aldığımız firmalar.
- Kurumsal müşteriler söz konusu olduğunda iş birliği yapılan şirketler.
- Eksperler ve sigorta şirketleri.
- Bankalar ve finansman şirketleri.
- Hukuki ve finansal konularda danışmanlık aldığımız kişi/kuruluşlar.
- Destek aldığımız ajans ve pazarlama faaliyeti yürüten şirketler.
- Kurye ve sair taşıma şirketleri.
- Çeşitli konularda hizmet aldığımız iş ortakları ve tedarikçiler.
- Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

Dolayısıyla yavuz rent a car, kişisel verilerinizi, kanunlarımızca yetkili olunmuş kişi, kurum ve kuruluşlar ile araç kiralama ve tüketici hukuku mevzuatı kapsamında veri işlenmesine izin verilenler ve yavuzrentacar’in tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi yanında sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacı ile yavuzrentacar ile şube ve alt acentalarımız ile ve ilgili diğer kişi ve kuruluşlarla KVK Kanunu'nda belirtilen şekilde işleyebilecektir.

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?

Kişisel verileriniz Şirketimizce; internet sitesi, mobil uygulama, e-posta, çağrı merkezi, şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, yavuzrentacar ofisleri, elektronik ortamlar,internet yazışmalar ve yüz yüze görüşmeleri vb araçlarla kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla doğrudan siz müşterimizden veya bu kuruluşlar aracılığıyla yazılı/sözlü/görüntülü şekilde otomatik olmayan yollarla ya da elektronik mecralardan otomatik yollarla toplanmaktadır.

Kişisel verilerinizi işlemin niteliğine göre KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde sayılan hukuki sebepler çerçevesinde kullanıyoruz

6. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni'nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle yavuzrentacare iletmeniz durumunda yavuzrentacar talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- KVK Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması    hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
- yavuzrentacar ve şubelerimize yaptığınız ziyaretlerde güvenlik sebebi ile alınan kamera kayıtları ancak Savcılık kararları halinde paylaşılabilecektir.